Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu swissautos.pl

§1. Definicje.

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin korzystania z aukcji – określający zasady jakie zobowiązane są stosować osoby składające oferty za pośrednictwem portalu SwissAutos.pl;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Platformy aukcyjnej;
 3. Platforma aukcyjna– serwis internetowy, zawierający bazę ofert, prowadzony przez Firmę, w ramach którego publikowane są oferty handlowe udostępniane przez inne podmioty ze Szwajcarii – tzw. Właściwych Sprzedających;
 4. Postępowanie ofertowe, postępowanie – postępowanie mające na celu wyłonienie przez Właściwego Sprzedającego najkorzystniejszą dla niego ofertę na zakup towarów, którego elementem jest oferta składana przez Użytkownika Portalu;
 5. Zapytanie ofertowe – zamieszczone przez Firmę na platformie ogłoszenie opisujące przedmiot sprzedaży;
 6. Aukcja – Aukcja postępowanie, w którym Użytkownicy składają oferty, podlegające klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez Właściwego Sprzedającego;
 7. Użytkownik – podmiot zarejestrowany na Platformie, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz dokonał wpłaty Kaucji, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy;
 8. Firma – – ITMEK z siedzibą w Warszawie ul. Ponarska 11, 03-890 Warszawa NIP: 7591698727, REGON: 146948190;
 9. Uczestnik aukcji – użytkownik występujący w roli Oferenta w Aukcji stanowiącej element postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej dla właściwego Sprzedającego oferty;
 10. Konto – prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy, w tym dane rejestrowe podmiotu, historia jego aktywności w ramach platformy i inne dane niezbędne do przeprowadzenia konkretnego postępowania;
 11. Oferta handlowa – oświadczenie woli Oferenta złożone w terminie wyznaczonym przez właściwego Sprzedającego na przyjmowanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na Platformie;
 12. Właściwy Sprzedający – podmiot mający siedzibę w Szwajcarii uprawniony do dokonania sprzedaży towaru udostępnionego na Platformie;

 

§2. Zasady korzystania z platformy aukcyjnej

 1. Udział w organizowanych Aukcjach lub składanie ofert za pośrednictwem Platformy możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu, dokona rejestracji na Platformie i dokona wpłaty kaucji, której Konto zostanie aktywowane przez Firmę.
 3. Rejestracja wymaga wypełnienia elektronicznego formularza i wskazania objętych nim danych, a także przesłania do Zamawiającego za pośrednictwem maila kopii wymaganych dokumentów wskazanych w procesie rejestracji.
 4. W wyniku rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika, które wymaga aktywacji przez Firmę. Firma ma obowiązek aktywacji konta Użytkownika po dokonaniu przez niego wpłaty kaucji w wysokości 3000 zł /słownie: trzy tysiące złotych/, które zabezpieczają wywiązanie się Użytkownika Platformy ze złożonej przez siebie Oferty. W przypadku wywiązania się Oferenta ze złożonych przez siebie Ofert i obowiązków wynikających z Regulaminu – kaucja na wniosek Oferenta podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku niewywiązania się przez Oferenta ze złożonej Oferty kaucja podlega przepadkowi.
 5. Na platformie Firma będzie publikowała zapytania ofertowe, które będą zawierały zdjęcia oraz opis towaru zawierający dane techniczne pojazdu.
 6. Postępowanie będzie się odbywać zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy są niedopuszczalne.

 

§3. Aukcje i oferty w aukcji

 1. Aukcje prowadzone na Platformie nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aukcje te są elementem wyłonienia przez Właściwego Sprzedającego najkorzystniejszej dla niego oferty zakupu towaru.
 2. Oferent związany jest ofertą handlową złożoną przez siebie, bez względu na ewentualny fakt przebicia tejże oferty przez innego Oferenta.
 3. Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej Aukcji lub Zapytaniu ofertowym – maksymalnie jednak w terminie 64 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 4. Rodzaj stosowanej Aukcji i zasady jej prowadzenia definiuje Właściwy Sprzedający, ustalając w szczególności:
  1. przedmiot Aukcji oraz wymagania dotyczące warunków realizacji,
  2. kryteria oceny ofert,
  3. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia Aukcji,
  4. termin i warunki związania ofertą,
  5. warunki udziału w Aukcji.
 5. Informacje, o których mowa w punkcie 4 wyżej będą dostępne dla Oferentów w zapytaniu ofertowym.
 6. W toku Aukcji nie jest prezentowana cena innych ofert, rozstrzygnięcie następuje po zakończeniu Aukcji wg kryteriów przyjętych przez Właściwego Sprzedającego.
 7. Firma zastrzega sobie prawo nieujawniania liczby, nazw Oferentów oraz biorących udział w Aukcji oraz wartości ofert handlowych.
 8. Właściwy Sprzedający zastrzega sobie prawo do zdefiniowania minimalnej ceny licytowanego towaru. W takim przypadku platforma zakupowa automatycznie odrzucać będzie wszelkie oferty niższe niż próg określony przez Właściwego Sprzedającego.
 9. Firmie i Właściwemu Sprzedającemu przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania Aukcji przed jej rozpoczęciem oraz prawo unieważnienia lub odstąpienia od Aukcji, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru.
 10. Aukcje prowadzone są w cenach netto lub brutto. W przypadku wybrania Oferty Oferent zobowiązany jest doliczyć i ponieść we własnym zakresie wszelkie należności publicznoprawne należne zgodnie z obowiązującymi przepisami (cła, podatki i inne opłaty).
 11. Firma i Właściwy Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.

§4. Zatwierdzanie wyników postępowania i wyboru ofert

 1. Wyniki postępowania podlegają zatwierdzeniu przez Właściwego Sprzedającego, który zawiadamia Firmę, a ta Oferenta o dokonaniu wyboru jego Oferty.
 2. O wynikach wyboru ofert Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 3. Podstawą realizacji przyjętej oferty będzie umowa- sprzedaży podpisane przez Właściwego Sprzedającego.
 4. Oferentowi nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru ofert.
 5. W przypadku gdy oferta Oferenta zostanie przyjęta przez Właściwego Sprzedającego, Oferent jest zobowiązany do uiszczenia ceny zadeklarowanej przez siebie na rzecz Właściwego Sprzedającego w terminie maksymalnym 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oraz do odebrania auta – po uiszczeniu ceny nabycia – w terminie 5 dni od dnia dokonania wyboru jego oferty.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie oferentów Firmy i utworzenia Konta na Platformie zakupowej.
 2. Firma może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto, a także trwale je usunąć w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub wedle oceny Firmy szkodzą mu w inny sposób.
 3. Firma będzie usuwała z platformy konta Użytkowników, którzy nie wywiązali się w sposób prawidłowy ze złożonych ofert, nie zrealizowali zawartych umów lub też nie przystąpili do zawarcia umowy pomimo wyboru ich oferty.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Firma przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności w brzmieniu opublikowanym na stronie.