Polityka prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

 1. ITMEK z siedzibą w Warszawie (dalej Firma) jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Jest to równoznaczne z tym, że Firma ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości Użytkowników, co do tego, jak chronione są dane osobowe przez Firmę, wymagane jest skontaktowanie się z Firmą na adres wskazany w dalszej części niniejszego dokumentu. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do wystawienia faktury. Kiedy w poniższym dokumencie następuje odwołanie do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, rozumiemy przez to wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Użytkownika (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Firmę w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej swissautos.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Firmy. Wszelkie działania Firmy podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z platformy i korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu umieszczonego na stronie.
 4. Klikając w linki zamieszczone na platformie Firmy Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Firma i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Firmy, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Firmę, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie.

Poniżej opisane zostały najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Firmy.

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do swissautos.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi Firma nie posiada żadnej kontroli, Firma pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
 2. Transakcje: Firma w ramach platformy może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Właściwemu Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłania wiadomości. Część z danych niezbędnych do skorzystania z Oferty wymagana będzie także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane przez Właściwego Sprzedającego w Ofertach i nie pochodzą od Firmy i nie są przez Firmę inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczanym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Firma nie jest odpowiedzialna za informacje udostępniane w ramach Ofert.
 3. Obsługa Użytkownika: Firma w ramach platformy, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do przyjęcia jego oferty. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Firma będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 4. Formularz kontaktowy: Firma w ramach platformy może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Firmą za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy. Dane te są niezbędne do umożliwienia Firmie kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom złożenia oferty, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Udostępniany przez Firmę formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują Firmie przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, Firma jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.
 5. Dane gromadzone przez stronę WWW: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Firmy lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Firma jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Firmy), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Firmy lub usług podmiotów zewnętrznych.
 6. Uzupełnianie pozyskanych danych: Firma jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Firma może gromadzić w ramach usług platformy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Firma przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 3. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;
 4. umożliwienie pełnego korzystania z platformy Firmy, w tym dokonywania transakcji na platformie;
 5. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, Oferty oraz zarządzanie ruchem na platformie Firmy;
 6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 7. przeprowadzanie badań i analiz platformy Firmy między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 9. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Właściwym Sprzedającym wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
 10. obsługa reklamacji na platformie Allegro i w Sklepie Allegro;
 11. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 12. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług platformy;
 13. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

ł. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

 1. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 2. statystycznych;
 3. archiwizacyjnych;
 4. rozliczeń z Firmą
 5. Firma jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 6. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Firma będzie korzystać:
 7. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
 8. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),

c przez czas, w którym Firma może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO.

Część V. Udostępnianie danych

 1. Za zgodą Użytkownika Firma udostępnia dane osobowe Użytkownika Właściwemu Sprzedającemu mającemu siedzibę w Szwajcarii w celu realizacji złożonej przez Użytkownika oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Firma nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 3. Firma może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu, a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 4. Firma może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Firmę w walce z oszustwami i nadużyciami na platformie, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Firmy.
 5. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Firma zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach platformy.
 6. Firma może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Firmę lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 7. Właściwi Sprzedający, do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od Firmy danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych ( w tym profilowania) na potrzebny marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Firma jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych Użytkownika w tym celu.
 2. W szczególnych sytuacjach Użytkownik w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Firmę danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika, Firma nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże, że istnieją:

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 2. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Firmę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zaufani partnerzy Firmy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Firmę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Firma może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://swissautos.pl/kontakt po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

Część X. Skarga.

Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.